کادر اجرایی آموزشگاه
     

1

مدیر

ناصر دهقان منشادی

2

معاون پرورشی

محمد رضا بیک عراقی

3

معاون فناوری

احمد صبوحی

4

معاون آموزشی پایه هفتم

احمد کاظمی

5

معاون آموزشی پایه هشتم

مهدی همتی

6

معاون آموزشی پایه هفم

نصراله صادقی

7

معاون اجرایی

محمدرضا پورهادیان